Herroepingsrecht

– Indien u ofwel bij de totstandkoming van de overeenkomst ofwel daarna valse gegevens heeft verstrekt, kunnen wij deze polis onmiddellijk beëindigen. We kunnen eisen dat u eventuele al uitbetaalde uitkeringen terugbetaalt. U heeft geen recht op premierestitutie. Daarnaast kunnen wij tot gerechtelijke stappen overgaan.
– Indien uw product wordt vervangen ten gevolge van een claim, wordt het recht van eigendom van het product geacht aan ons te zijn overgedragen op het moment dat u het vervangende product accepteert. Het vervangende product blijft verzekerd.
– Wij kunnen uw verzekering beëindigen binnen één (1) maand na het afhandelen van een claim met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Dit geldt ook gedurende de minimale contractduur.
– U kunt uw verzekering beëindigen binnen één (1) maand na het afhandelen van een claim met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Dit geldt ook gedurende de minimale contractduur.
– Wij kunnen de premie en/of voorwaarden van deze verzekering op elk gewenst tijdstip wijzigen. Wij zullen u één (1) maand van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de aanpassingen. Indien deze aanpassing voor u leidt tot een hogere premie en/of aanpassing van de voorwaarden in uw nadeel, heeft u het recht uw verzekering te beëindigen. U dient dit schriftelijk binnen één (1) maand na onze berichtgeving bij ons kenbaar te maken.
– Alle formele communicatie tussen u en ons met betrekking tot uw verzekering of claim dient schriftelijk dan wel via e-mail via de administrateur te geschieden.
– U kunt uw polis binnen 14 dagen na aankoop annuleren. Indien u geen claim heeft ingediend, worden de eventueel door uw betaalde premies aan u terugbetaald.
– U kunt uw polis na de minimale contractduur opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. U kunt hiervoor bellen naar 010 –2068678.
– Wij kunnen uw polis na de minimale contractduur annuleren, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

Zie polisvoorwaarden voor meer informatie.