Betaalinformatie

De eerste maandpremie zal direct via automatische incasso van uw rekening worden geïncasseerd. Opvolgende maandpremies dient u vooraf aan ons te voldoen. De maandpremie zal door middel van een automatische incasso van uw rekening worden geïncasseerd. Indien de premie niet of niet tijdig kan worden geïncasseerd ontvangt u van ons een aanmaning. Wanneer u nalaat binnen 14 dagen na deze aanmaning de automatische incasso van de premie mogelijk te maken, wordt niet langer dekking verleend ten aanzien van de schade die ontstaan is na deze 14 dagen. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. U blijft niettemin gehouden tot betaling van elk verschuldigd bedrag, vermeerderd met eventueel incassokosten en wettelijke rente. De dekking is weer van kracht 24 uur nadat wij het verschuldigde bedrag en eventuele kosten hebben ontvangen. Voor schade ontstaan gedurende de periode gerekend vanaf 14 dagen na de eerste aanmaning tot het moment waarop de dekking weer van kracht werd, vindt geen vergoeding plaats. Wij behouden ons het recht voor uw claim niet uit te keren indien de premies niet zijn betaald. Tevens behouden wij ons het recht voor de verzekering zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen indien wij er bij herhaling niet in slagen de verschuldigde premie te incasseren. Wij zijn nimmer tot het verlenen van premierestitutie verplicht.

Zie polisvoorwaarden voor meer informatie.